۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۶:۰۲:۵۰

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با افزایش بیش از 178 واحدی به کار خود پایان داد و در ارتفاع 76450 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 5 واحدی خود روی عدد 816 واحد ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 356 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 105 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 76272 ایستاد شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از یک واحدی خود بر روی عدد 810 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 533 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 61 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 76166 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش 8 واحدی خود بر روی عدد 809 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 626 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 350 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 76104 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش یک واحدی خود بر روی عدد 801 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 265 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز چهارشنبه  24/06/1395

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بعد از مثبت و منفی شدنهای متوالی در نهایت با تلاش معاملات بلوکی با افزایش بیش از 11 واحدی به کار خود پایان داد و در ارتفاع 76455 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 3 واحدی خود روی عدد 800 واحد ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 217 میلیارد تومان رسید.

عقب نشینی شاخص کل بازار سرمایه..........

شاخص کل بورس امروز بیش از 199 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 76444 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از 10 واحدی خود بر روی عدد 796 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 213 میلیارد تومان رسید.

حفظ شاخص کل بر روی مدار مثبت....

شاخص کل بورس امروز بعد از نوسانات پی در پی در نهایت بیش از 3 واحد افزایش داشت و در پایان در ارتفاع 76643 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیشتر از 3 واحدی خود روی عدد 807 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 177 میلیارد تومان رسید.

ریزش مجدد شاخص بورس.....

شاخص کل بورس امروزبا کاهش بیش از 101 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 76640 متوقف شد. اما شاخص کل فرابورس با افزایش بیش از یک واحد روی عدد 804 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 283 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی با افزایش بیش از 72 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 76742 متوقف شد. اما شاخص کل فرابورس با تغییر کمتر از یک واحدی خود روی عدد 802 باقی ماند. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 264 میلیارد تومان رسید.

آیا رشد شاخص ادامه خواهد داشت؟!

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 147 واحد به کار خود پایان داد و در پایان روی عدد 76669 ایستاد، شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 5 واحدی خود به عدد 802 رسید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 359 میلیارد تومان رسید.

نمادهای شبندر، خودرو، خساپا، اخابر و فاراک بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فارس و کگل بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند.

Page 8 of 37