۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۱:۳۶

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

شاخص کل بورس امروز بیش از 231 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77886 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 2 واحدی خود بر روی عدد 825 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 763 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 219 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77655 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 5 واحدی خود بر روی عدد 823 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 468 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 218 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77435 ایستاد شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 2 واحدی خود بر روی عدد 818 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 401 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی در پایان بیش از 34 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77217 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 3 واحدی خود بر روی عدد 815 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 255 میلیارد تومان رسید که تا اندازه ای نسبت به روزهای اخیر کاهش داشت.

آیا شاخص در کانال 77 هزار واحدی باقی می ماند؟......

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با کاهش بیش از 152 واحدی به کار خود پایان داد و در ارتفاع 77183 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از 6 واحدی خود روی عدد 811 واحد ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 338 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز 70 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77335 ایستاد اما شاخص کل فرابورس با کاهش کمتر از یک واحدی خود بر روی عدد 818 باقی ماند. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 474 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بعد از مثبت و منفی شدن در پایان تنها بیش از 22 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 77265 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از یک واحدی خود بر روی عدد 818  متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 423 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 191 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 77287 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از 3 واحدی خود بر روی عدد 819 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 312 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 178 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77478 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 6 واحدی خود بر روی عدد 823 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 313 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با افزایش بیش از 157 واحدی به کار خود پایان داد و در ارتفاع 77300 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش کمتر از یک واحدی خود روی عدد 817 واحد ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 325 میلیارد تومان رسید.

Page 7 of 37