۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۳:۲۱

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با افزایش بیش از 11 واحدی به کار خود پایان داد و در ارتفاع 79670 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از یک واحدی خود روی عدد 842 واحد ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 290 میلیارد تومان رسید.

عقب نشینی شاخص به کانال 79 هزار واحدی

 شاخص کل بورس امروز بیش از 604 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 79659 ایستاد اما شاخص کل فرابورس با افزایش بیش از 3 واحدی خود بر روی عدد 841 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 312 میلیارد تومان رسید.

تداوم شاخص در کانال 80 هزار واحدی......

 شاخص کل بورس امروز بعد از مثبت و منفی شدن در پایان بیش از 75 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 80263 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش کمتر از یک واحدی خود بر روی عدد 838 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 419 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی در پایان تنها یک و نیم واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 80339 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش حدود 2 واحدی خود بر روی عدد 837 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 420 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بیش از 1041 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 80340 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 10 واحدی خود بر روی عدد 839 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 414 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت در پایان بیش از 537 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79299 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش یک واحدی خود بر روی عدد 828 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 426 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 240 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 78808 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش  یک واحدی خود بر روی عدد 827 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 519 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بیش از 198 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 78568 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از 2 واحدی خود بر روی عدد 826 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 316 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 16 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 78370 ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 2 واحدی خود بر روی عدد 829 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 847 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت در پایان بیش از 295 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 78387 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 6 واحدی خود بر روی عدد 831 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 1280 میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای رشد زیادی داشت.

Page 6 of 37