۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۰:۲۵

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

بازار سرمایه در کانال 80000 واحدی درجا زد....

شاخص کل بورس امروز بیش از 40 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 80058 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با کاهش کمتر از یک واحدی خود بر روی عدد 830 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 475 میلیارد تومان رسید.

ورود شاخص به کانال 80 هزار واحدی...

شاخص کل بورس امروز بیش از 392 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 80018 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش کمتر از یک واحدی خود بر روی عدد 830 باقی ماند. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 350 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی در پایان بیش از 155 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79541ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از 2 واحدی خود بر روی عدد 831 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 490 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بعد از مثبت  و منفی شدن در پایان بیش از 8 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 79385 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش کمتر از یک واحدی خود بر روی عدد 833 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 533 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بیش از 74 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79393 ایستاد اما شاخص کل فرابورس بدون تغییر بر روی عدد 833 باقی ماند. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 418 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بیش از 40 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79319 متوقف گردید و شاخص کل فرابورس بدون تغییری بر روی همان عدد 833  ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 218 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی در پایان بیش از 10 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79278 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از یک واحدی خود بر روی عدد 833 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 237 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی در پایان بیش از 32 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79268 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از 9 واحدی خود بر روی عدد 831 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 979 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 37 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79048 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 2 واحدی خود بر روی عدد 837 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 559 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بیش از 599 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 79010 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 16 واحدی خود بر روی عدد 835 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 728 میلیارد تومان رسید.

Page 5 of 37