۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۲:۰۹

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

شاخص کل بورس امروز با 88 واحد افت  در ارتفاع 80.161 به کار خود پایان داد شاخص هم وزن اما 32 واحد رشد نمود. شاخص فرابورس نیز 4 واحد افت را ثبت نمود که مهم ترین تاثیرگذاران آن "مارون" و "هرمز" بودند. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع  حدود 302 میلیارد تومان بود.

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با افزایش بیش از 127 واحدی به کار خود پایان داد و در ارتفاع 80250 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 3 واحدی خود روی عدد 872 واحد ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 204 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز که در اوایل کار با کمک های "پارسان" و "وغدیر" رنگ سبز به خود گرفته بود در مقابل جو منفی بازار دوام نیاورد و در نهایت با 290 واحد افت در ارتفاع 80.122 به کار خود پایان داد. شاخص فرابورس اما  1 واحد صعود را ثبت نمود. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع  حدود 341 میلیارد تومان بود.

شاخص کل بورس امروز بعد از مثبت و منفی شدن در پایان بیش از 295 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 80413 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش کمتر از یک واحدی خود بر روی عدد 867 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 343 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز که کار خود را با رنگ سبز دنبال می نمود در میانه کار تغییر رنگ داد اما در نهایت با 25 واحد صعود در ارتفاع 80.709 به کار خود پایان داد. اما شاخص هم وزن که رنگ و بویی بیشتر با دل سهامدران دارد 47 واحد افت را ثبت نمود. شاخص فرابورس نیز 1 واحد صعود را ثبت نمود. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع  496 میلیارد تومان بود.

Wednesday, 14 December 2016 16:24

گزارش بازار بورس در روز 24 آذر ماه

Written by

بازار سرمایه در غیاب خیلی از نمادها به روند فرسایشی خود ادامه می دهد...

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی بیش از 57 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 80683 ایستاد، شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از 2 واحدی در ارتفاع 865 واحدی متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 528 میلیارد تومان رسید.

Wednesday, 14 December 2016 16:23

گزارش بازار بورس در روز 23 آذر ماه

Written by

عقب نشینی شاخص کل بازار سرمایه..........

شاخص کل بورس امروز بیش از 174 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 80741 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از 1 واحدی خود بر روی عدد 868 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 242 میلیارد تومان رسید.

Wednesday, 14 December 2016 16:22

گزارش بازار بورس در روز 22 آذر ماه

Written by

شاخص کل بورس امروز که تا اواخر کار با رنگ سبز کار خود را دنبال می نمود و این رنگ سبز که چندان با دل سهامداران همسو نبود در نهایت تسلیم شد و با 12 واحد افت در ارتفاع 80.913 به کار خود پایان داد. البته این ناخوشی سهامداران از همان ابتدا در شاخص هم وزن معلوم بود و این نماگر 51 واحد افت را به ثبت رسانید. شاخص فرابورس نیز با 1 واحد صعود به ارتفاع 869 رسید ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 325 میلیارد تومان رسید که چندان دلپذیر نیست.  

Wednesday, 14 December 2016 16:21

گزارش بازار بورس در روز 21 آذر ماه

Written by

شاخص کل بورس امروز بیش از 324 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 80925 ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از یک واحدی خود بر روی عدد 868 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 443 میلیارد تومان رسید.

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی در پایان بیش از 91 واحد کاهش داشت و در نهایت در ارتفاع 81250 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش بیش از 7 واحدی خود بر روی عدد 870 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 326 میلیارد تومان رسید.

Page 4 of 37