۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۲:۲۷

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

وضعیت بازار بورس در روز سه شنبه  19/05/1395

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 43 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت در ارتفاع 78368 قرار گرفت. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 3 واحدی خود روی عدد 818 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 338 میلیارد تومان رسید.

ریزش شاخص پس از رشد پی در پی.....

شاخص کل بورس امروز با کاهش بیش از 379 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 78324 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از یک واحد روی عدد 815 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 286 میلیارد تومان رسید.

ریزش شاخص پس از رشد پی در پی.....

شاخص کل بورس امروزبا کاهش بیش از 379 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 78324 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از یک واحد روی عدد 815 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 286 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 469 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت در ارتفاع 78326 قرار گرفت. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیشتر از یک  واحدی خود روی عدد 815 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 424 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز چهارشنبه  13/05/1395

بازار نیمه تعطیل به دنبال خرابی هسته معاملات...

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 793 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت در ارتفاع 77883 قرار گرفت. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 5 واحدی خود روی عدد 813 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 294 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز سه شنبه  12/05/1395

ورود مجدد شاخص به کانال 77 هزار واحدی....                

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 442 واحدی به کار خود پایان داد و در پایان روی عدد 77089 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 8 واحدی خود به عدد 808 رسید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 303 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز دو شنبه 11/05/1395

شاخص کل بورس امروزبا افزایش بیش از 67 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 76647 متوقف شد. اما شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از یک واحد روی عدد 799 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 371 میلیارد تومان رسید.

رشد و رونق بازار سرمایه.....

شاخص کل بورس امروز با افزایش 353 واحدی خود به عدد 76579 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از یک واحدی خود روی عدد 801 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 407 میلیارد تومان رسید.

خداحافظی رییس سازمان بورس...

شاخص کل بورس امروز بیش از 724 واحد افزایش داشت و در پایان در ارتفاع 76225 متوقف شد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 3 واحدی خود به عدد 799 واحد رسید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 350 میلیارد تومان رسید.

رشد شاخص به کمک معاملات بلوکی.....

شاخص کل بورس امروز بیش از 34 واحد افزایش داشت و در پایان در ارتفاع 75501 متوقف شد و اما شاخص کل فرابورس با کاهش کمتر از یک واحدی خود به عدد 796 واحد رسید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 263 میلیارد تومان رسید.

Page 10 of 37